LAPORAN EKONOMI 2006/2007

  BAB


    Bab 1 : Pengurusan Ekonomi Dan Prospek


    Bab 2: Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Serantau


    Bab 3: Prestasi Ekonomi Dan Prospek


    Bab 4: Kewangan Sektor Awam


    Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan


    ISTILAH


  CARTA


    Ekonomi Negara 2007


    Bajet Kerajaan Persekutuan 2007


    Malaysia - Perangkaan Penting dan Unjuran


    Carta 3.1 : Penunjuk Penggunaan Swasta

    Carta 3.2 : Penunjuk Pelaburan Swasta

    Carta 3.3 : Prestasi Sektor Pembuatan

    Carta 3.4 : Output Sektor Pembuatan

    Carta 3.5 : Nilai Ditambah Komoditi Utama

    Carta 3.6 : Penunjuk Penawaran Kediaman

    Carta 3.7 : Penunjuk Penawaran Bukan Kediaman

    Carta 3.8 : Industri Pelancongan

    Carta 3.9 : Eksport E&E, Nisbah Book-to-Bill dan Jualan Semikonduktor Sedunia

    Carta 3.10 : Prestasi Eksport Pembuatan Terpilih

    Carta 3.11 : Eksport Komoditi Utama

    Carta 3.12 : Imbangan Perdagangan

    Carta 3.13 : Haluan Perdagangan

    Carta 3.14 : Rizab Antarabangsa

    Carta 3.15 : Jurang Tabungan Pelaburan

    Carta 3.16 : Arah Aliran IHP dan IHPG

    Carta 3.17 : Penunjuk Pasaran Kerja

    Carta 4.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa

    Carta 4.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar

    Carta 4.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 4.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.7 : Hutang Luar Negara Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang

    Carta 5.1 : Agregat Monetari

    Carta 5.2 : Pembiayaan Kasar Sektor Swasta Melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal

    Carta 5.3 : Sistem Pembankan : Jumlah Pinjaman Terkumpul dan Pertumbuhan

    Carta 5.4 : Pinjaman Diluluskan dan Dikeluarkan Mengikut Sektor: Nilai dan Sumbangan

    Carta 5.5 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih

    Carta 5.6 : Sistem Perbankan: NPL Kasar, Nisbah NPL Bersih dan Nisbah Modal Berwajaran Risiko

    Carta 5.7 : Terbitan Baru PDS Mengikut Penggunaan

    Carta 5.8 : Prestasi Indeks Pasaran Saham Terpilih

    Carta 5.9 : Bursa Malaysia: KLCI Dan Jumlah Urus Niaga


  JADUAL


    BAB 2: Perkembangan Antarabangsa

  2.1   Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Negara-Negara Terpilih,2005-2007

  2.2   Prestasi Pasaran Saham Terpilih

  2.3   Prestasi Mata Wang Terpilih berbanding USD


    BAB 3 : Prestasi Ekonomi dan Prospek

  3.1   Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Agregat Permintaan 2005-2007

  3.2   Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Sektor 2005-2007

  3.3   Indeks Pengeluaran Pembuatan Januari-Jun

  3.4   Pertumbuhan Industri Elektronik Januari-Jun

  3.5   Prestasi Pemprosesan di Luar Estet Januari-Jun

  3.6   Pertumbuhan Industri Berkaitan Pembinaan Januari-Jun

  3.7   Nilai Ditambah Sektor Pertanian 2005-2006

  3.8 Keluasan Tanaman dan Pengeluaran Kelapa Sawit 2005-2006

  3.9   Kawasan, Hasil dan Pengeluaran Getah 2005-2006

  3.10   Pengeluaran Pertanian Lain 2005-2006

  3.11   Pengeluaran dan Simpanan Minyak Mentah dan Gas Asli 2005-2006

  3.12   Prestasi Sektor Perkhidmatan 2005-2007

  3.13   Eksport Kasar 2005-2006

  3.14   Eksport Barangan Pembuatan Januari-Jun

  3.15   Eksport Komoditi Utama 2005-2006

  3.16   Import Barangan Mengikut Penggunaan Akhir Januari-Jun

  3.17   Haluan Perdagangan Luaran Januari-Jun

  3.18   Akaun Semasa Imbangan Pembayaran 2006-2007

  3.19   Pengkelasan Semula Indeks Harga Pengguna (IHP)

  3.20   Indeks Harga Pengguna (IHP) Januari-Julai

  3.21   Indeks Harga Pengeluar (IHPG) Januari-Jun

  3.22   Penunjuk Pasaran Buruh

  3.23   Guna Tenaga Mengikut Sektor


    BAB 4: Kewangan Sektor Awam

  4.1   Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2005 - 2007

  4.2   Hasil Kerajaaan Persekutuan 2005 - 2007

  4.3   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek 2005 - 2007

  4.4   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor 2005 - 2007

  4.5   Pembiayaan Kerajaan Persekutuan 2005 - 2006

  4.6   Hutang Kerajaan Persekutuan 2005 - 2006

  4.7   Hutang Negara 2005 - 2006

  4.8   Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan 2005 - 2006

  4.9   Kedudukan Kewangan Sektor Kerajaan Disatukan 2005-2007

  4.10   Kedudukan Kewangan PABK Disatukan 2005 - 2006

  4.11   Kedudukan Kewangan Sektor Awam Disatukan 2005 - 2007


     BAB 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan

  5.1   Kadar Faedah Utama Negara Terpilih

  5.2   Faktor Penentu M3 Januari - Jun

  5.3   Kadar Faedah Bank Perdagangan

  5.4   Sistem Perbankan: Penunjuk Pinjaman Januari - Jun

  5.5   Sistem Perbankan: Haluan Berian Pinjaman

  5.6   Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih

  5.7   Perbankan Islam: Penunjuk Utama

  5.8   Sistem Perbankan Islam: Haluan Berian Pembiayaan

  5.9 Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Berian Pinjaman

  5.10   Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber Dan Kegunaan Dana

  5.11   Perniagaan Insurans Hayat dan Am

  5.12   Aset Kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am

  5.13   Perniagaan Takaful Keluarga dan Am

  5.14   Dana yang Diperoleh di Pasaran Modal Januari - Jun

  5.15   Terbitan Baru PSD Mengikut Sektor Januari - Jun

  5.16   Bursa Malaysia: Penunjuk Indeks Terpilih Januari - Julai

  5.17   Bursa Malaysia: Prestasi Indeks Terpilih

  5.18   Industri Unit Amanah: Penunjuk Terkini


  JADUAL PERANGKAAN


     I. Ekonomi Antarabangsa

  1.1   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju

  1.2   ASEAN : Perangkaan Penting Ekonomi

  1.3   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Membangun Terpilih di Asia


     II. Akaun Negara Dan Harga

  2.1   Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan

  2.2   Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga Benar Tahun 1987

  2.3   Imbangan Pembayaran (BPM 5)

  2.4   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

  2.5   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)

  2.6   Indeks Harga Pengeluar


     III. Perdagangan Dan Pengeluaran

  3.1   Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan

  3.2   Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN

  3.3   Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

  3.4   Eksport Utama Mengikut Haluan

  3.5   Import Utama Mengikut Sumber

  3.6   Eksport Barangan Pembuatan

  3.7   Indeks Pengeluaran Perusahaan


     IV. Kewangan Awam

  4.1   Kewangan Sektor Awam Disatukan

  4.2   Kewangan Kerajaan Persekutuan

  4.3   Hasil Kerajaan Persekutuan

  4.4   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

  4.5   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

  4.6   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

  4.7   Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

  4.8   Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

  4.9   Hutang Negara

  4.10   Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

  4.11   Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

  4.12   Kewangan Badan Berkanun Disatukan


     V. Wang Dan Bank

  5.1   Agregat Monetari

  5.2   Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman

  5.3   Kadar Faedah

  5.4   Kadar Pertukaran Utama

  5.5   Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


     VI. Guna Tenaga

  6.1   Guna Tenaga dan Buruh

  6.2   Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan


     VII. Sektor Swasta

  7.1   Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta

  7.2   Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan


     VIII. Pelaburan Asing

  8.1   Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Industri


     IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi

  9.1   Perangkaan Sosioekonomi Terpilih


     MALAYSIA-PERANGKAAN PENTING DAN UNJURAN