Bahagian Teknologi Maklumat (ITD)

Visi

Rakan strategik teknologi kepada Perbendaharaan.

Misi

Menyediakan penyelesaian IT yang strategik untuk Perbendaharaan mencapai kecemerlangan dalam pengurusan kewangan dan ekonomi negara.

Objektif

  1. Memperkukuh dan mewujudkan tadbir urus ICT yang baik;
  2. Merancang dan melaksanakan inisiatif-inisiatif ICT selaras dengan persekitaran semasa;
  3. Membangunkan penyelesaian IT yang memenuhi keperluan bisnes bahagian;
  4. Memberi perkhidmatan ICT yang berkualiti, tepat dan selamat; dan
  5. Membangun dan melaksana program latihan pembangunan kemahiran dan kompetensi dalam bidang ICT.

Fungsi

  1. Perancangan dan strategi ICT;
  2. Pembangunan dan penyelenggaraan sistem aplikasi;
  3. Pengurusan infrastruktur ICT dan sokongan teknikal;
  4. Tadbir urus ICT; dan
  5. Pembudayaan ICT dan latihan.