1. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan Tahunan untuk dibentangkan di Parlimen mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
 2. Menyediakan Laporan Tinjauan Fiskal dan Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan untuk dibentangkan di Parlimen pada Hari Belanjawan.
 3. Menyediakan Laporan Tinjauan Ekonomi dan Tinjauan Fiskal serta Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan untuk pembentangan bersama Ucapan Belanjawan di Parlimen dan menyediakan Laporan Ekonomi berkala setiap suku tahunan.
 4. Memastikan pencapaian prestasi perbelanjaan Mengurus dan Tanggungan serta Pembangunan pada puratanya melebihi paras 85% peruntukan tahunan yang diluluskan di bawah kawalan Perbendaharaan Malaysia.
 5. Memastikan pendaftaran kontraktor bekalan / perkhidmatan bidang kuasa biasa bagi permohonan baru dan tambah bidang dilulus dalam tempoh 7 hari bekerja, manakala; Permohonan kemaskini profil dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 6. Menguruskan pengeluaran pinjaman Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan negeri, syarikat, badan berkanun dan badan-badan lain dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh terimaan permohonan pengeluaran.
 7. Mengeluarkan waran perjawatan dalam tempoh yang ditetapkan dikira daripada tarikh penerimaan perakuan JPA yang lengkap seperti berikut:
  1. Waran Perjawatan yang melibatkan perubahan 50 butiran atau kurang dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja; dan
  2. Waran Perjawatan yang melibatkan perubahan lebih daripada 50 butiran dikeluarkan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
 8. Memastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklumbalas awal dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Pencapaian Piagam Pelanggan

Oktober 20210 KB
November 20210 KB
Disember 20210 KB

Arkib